Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 1592/2016
01-02-2016
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
29722/22-12-2015 και 29720/22-12-2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 1189/25-1-2016 και 1190/25-1-2016 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 29722/22-12-2015 και 29720/22-12-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)», και κωδικό Επ. Ερ. 81855 (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής), του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner