Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 22946/2015
29-10-2015
OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly - OPERAM
20835/2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 22521/20-10-2015 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 20835/30-9-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly - OPERAM» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Σαλαντή), του Προγράμματος HORIZON 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner