Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 18871/2015
08-09-2015
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β΄Φάση
16437/20-7-2015 και 16436/20-7-2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 18736/7-9-2015 και 18737/7-9-2015 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 16437/20-7-2015 και 16436/20-7-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, το οποίο χρηματοδοτείται από τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner