Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 16838/2015
24-07-2015
WIRELESS WATER QUALITY MONITORING OF ARACHTHOS AND VJOSE RIVERS (WWQM_AVR)
14996/2-7-2015, 15001/2-7-2015 και 15006/2-7-2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 16614/22-7-2015, 16615/22-7-2015 και 16616/22-7-2015  Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 14996/2-7-2015, 15001/2-7-2015 και 15006/2-7-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα,για τις ανάγκες του προγράμματος «WIRELESSWATERQUALITYMONITORINGOFARACHTHOSANDVJOSERIVERS (WWQM_AVR)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ν. Μάνθος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος “GREECE– ALBANIAIPACROSSBORDERPROGRAMME 2007-2013”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους Ελλάδας - Αλβανίας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των  ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner