Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 12588/2015
10-06-2015
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
9078/4-5-2015, 9081/4-5-2015, 9082/4-5-2015, 9083/29-5-2015, 9086/4-5-2015, 9087/4-5-2015, 9088/4-5-2015, 9090/4-5-2015, 9091/4-5-2015, 9094/4-5-2015 και 9095/4-5-2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 11760/29-5-2015, 11766/29-5-2015, 11771/29-5-2015, 11761/29-5-2015, 11759/29-5-2015, 11765/29-5-2015, 11767/29-5-2015, 11770/29-5-2015, 11762/29-5-2015, 11764/29-5-2015 και 11763/29-5-2015 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 9078/4-5-2015, 9081/4-5-2015, 9082/4-5-2015, 9083/29-5-2015, 9086/4-5-2015, 9087/4-5-2015, 9088/4-5-2015, 9090/4-5-2015, 9091/4-5-2015, 9094/4-5-2015 και 9095/4-5-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής/Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των  ως άνω Προσκλήσεων.

 

e-max.it: your social media marketing partner