Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 11296/2015
25-05-2015
ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
7464/8-4-2015, 7471/8-4-2015, 7476/8-4-2015, 7480/8-4-2015, 7484/8-4-2015, 7486/8-4-2015 και 7488/8-4-2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 10470/14-5-2015, 10472/14-5-2015, 10474/14-5-2015, 10478/14-5-2015, 10485/14-5-2015, 10486/14-5-2015 και 10487/14-5-2015 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 7464/8-4-2015, 7471/8-4-2015, 7476/8-4-2015, 7480/8-4-2015, 7484/8-4-2015, 7486/8-4-2015 και 7488/8-4-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός»(Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των  ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner