Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 5991/2015
24-03-2015
ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
2904/2015, 2905/2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τις με αρ. πρωτ. 5578/18-3-2015 και 5579/18-3-2015 Εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 2904/12-2-2015 και 2905/12-2-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια - <A2-1.3-90>» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Greece – Albania IPA Cross-Border Programme 2007-2013, Priority Axis: 1. Enhancement of cross-border economic development, Measure: 1.3. Enable people to people actions, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner