Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 4194/2015
04-03-2015
Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
1549/2015, 1550/2015, 1552/2015, 1553/2015, 1554/2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 3804/26-2-2015, 3803/26-2-2015, 3800/26-2-2015, 3801/26-2-2015 και 3797/26-2-2015 Πρακτικά Επιλογής Πρότασης,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 1549/26-1-2015, 1550/26-1-2015, 1552/26-1-2015, 1553/26-1-2015 και 1554/26-1-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «RealtimemonitoringofSEAcontaminantsbyanautonomousLab-on-a-chipbiosensor» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος, FP7 SpecificProgramme “Cooperation” – ResearchTheme: “FoodAgricultureandFisheries, andBiotechnology”, το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Ευρωπαϊκή Ένωση) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των  ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner