Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 4188/2015
04-03-2015
Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
25786/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 3671/25-2-2015 Πρακτικό Επιλογής Πρότασης,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 25786/10-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «RealtimemonitoringofSEAcontaminantsbyanautonomousLab-on-a-chipbiosensor» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος, FP7 SpecificProgramme “Cooperation” – ResearchTheme: “FoodAgricultureandFisheries, andBiotechnology”, το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Ευρωπαϊκή Ένωση) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της  ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner