Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

10-10-2013
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του κ. Αριστείδη Λύκα, Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION», παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 17033/5-9-2013 έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013....

12-07-2013
            Την 16η Ιουλίου 2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00 το μεσημέρι, θα γίνει συνεδρίαση του ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών, στο κτήριο Διοικητηρίου Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου. ...

07-06-2013
Σε εφαρμογή των προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/13-2-2013, τ. Β’) και των διευκρινήσεων που δόθηκαν με το υπ’ αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013 έγγραφο, η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίασή της με αρ. 51/28-5-2013 εξειδίκευσε ως ακολούθως τα παρακάτω θέματα: Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Πανεπιστημιακών και Δημ. Υπαλλήλων. Ο σχετικός συνημμένος Πίνακας προσδιορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των παραγωγικών ωρών για τους Πανεπιστημιακούς και τους Λοιπούς Δημοσίους...

11-03-2013
Οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικονομικής χρήσης 2012 έχουν εκδοθεί. Μέχρι να αποσταλλούν ταχυδρομικώς, όσοι επιθυμούν μπορούν να τις παραλάβουν από το Γραφείο 5 της Επιτροπής Ερευνών....

06-03-2013
Το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και το με αρ. πρωτ. 4194/5-3-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, ομόφωνα εγκρίνει Οδηγία για τη Διενέργεια Διαγωνισμών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Οδηγία επισυνάπτεται....

01-03-2013
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)οικ.18910 (ΦΕΚ Β’ 390/21.2.2013) με την οποία επέρχονται μεταβολές στη μέχρι τώρα διαδικασία διεξαγωγής κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων. Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο επισυναπτόμενο αρχείο....

28-02-2013
Επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τρ. Αλμπάνη, προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθηγητή κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, αναφορικά με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων....

15-02-2013
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.32008) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 292/13.2.2013)....