Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 24595/25-05-2021) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», συνολικής αξίας 33.900,00€ με ΦΠΑ.
28-05-2021
10-06-2021 14:00
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Σταλίκας, τηλ 2651008414
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Dunaliella Salina ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82588»
24595/25-05-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 24595/25-05-2021) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 28.419,44€, συνολική αξία 33.900,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Dunaliella Salina ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82588» και κωδικό MIS «5033613».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ», ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2, ΕΣΠΑ 2014-2020 (2019ΣΕ08610017).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίμων» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33696300-8, 38434500-1.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΚΙΔΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ DUNALIELLA SALINA ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ - ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 14.274,19€

Φ.Π.Α 24%: 3.425,81€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 17.700€

CPV: 33696300-8

ΟΜΑΔΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΟΥΚΚΙΔΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 6.520,00€

Φ.Π.Α 6%: 391,20€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 6.911,20€

CPV: 38434500-1

ΟΜΑΔΑ 3: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ DUNALIELLA SALINA

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 6.700,15€

Φ.Π.Α 24%: 1.608,04€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.308,19€

CPV: 33696300-8

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΑΣΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 925,10€

Φ.Π.Α 6%: 55,51€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 980,61€

CPV: 38434500-1

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «64-08: Υλικά άμεσης ανάλωσης (Εργαστηριακά Αναλώσιμα)».

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

10-06-2021 και ώρα 02:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

11-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας - Τμήμα Χημείας -  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Εγγυήσεις:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σταλίκα, στο τηλέφωνο 2651008414.

 

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner