Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 25783/13-07-2020) για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», συνολικής αξίας 72.700,00€ με ΦΠΑ.
13-07-2020
27-07-2020 14:00
Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στύλιος, τηλ 2681050330
«Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-HERMES - Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest»,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «6
25783/13-07-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 25783/13-07-2020) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 58.629,03€, συνολική αξία 72.700,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-HERMES - Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60600» και κωδικό MIS «5003574».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ). Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ31860005)

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω Προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79340000-9, 79950000-8, 79952100-3.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 58.629,03€

ΦΠΑ 24%: 14.070,97€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 72.700,00€

 

Η προμήθεια συντίθεται στις εξής δράσεις:

Δράση 1: Δημιουργία και παραγωγή υλικού Επικοινωνίας και Διάχυσης του έργου (Task 2.5.1)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 8.467,74€

ΦΠΑ 24%: 2.032,26€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 10.500,00€

(CPV): 79340000-9

Δράση 2: Διοργάνωση συνεδρίου και τελικής συνάντησης των εταίρων του έργου στην Άρτα (Τask 2.5.3)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 6.612,90€

ΦΠΑ 24%: 1.587,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 8.200,00€

(CPV): 79950000-8

Δράση 3: Διοργάνωση τριών (3) μουσικοθεατρικών εργαστηρίων στην Άρτα (ένα στοχευμένο στη μουσική και δύο στο θέατρο) για διαφορετικές ομάδες στόχους το καθένα (Task 4.5.2)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 43.548,39€

ΦΠΑ 24%: 10.451,61€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 54.000,00€

(CPV): 79952100-3

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η Οικονομική Προσφορά θα γίνει ανά Δράση. Η οικονομική προσφορά για κάθε Δράση θα πρέπει να είναι μικρότερη του προϋπολογισμού της κάθε Δράσης και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δεν είναι αποδεκτή προσφορά για τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «64-02» Έξοδα προβολής & διαφήμισης».

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

27-07-2020 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

28-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Τόπος παράδοσης: Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων( Κωστακιοί Άρτας).

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Χρυσόστομο Στύλιο, στο τηλέφωνο 2681050330.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner