Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β’, υποπερ ββ’ και υποπερ γγ’ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HYPERION INTERROGATOR» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (35.350,00€) χωρίς ΦΠΑ
20-01-2023
31-01-2023 12:50
Καθηγητή Αλκιβιάδη Παϊπέτη, τηλ 2651008001
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «83125»
3356/2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β’, υποπερ ββ’ και υποπερ γγ’ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HYPERION INTERROGATOR» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (35.350,00€) χωρίς ΦΠΑ, τον κάτωθι οικονομικό φορέα:

Futurit S.r.l

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «83125». Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα HORIZON EUROPE.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Προμήθειας με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Τόπος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών – Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31-01-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 01-02-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή Αλκιβιάδη Παϊπέτη, στο τηλέφωνο 2651008001.

Η

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου

Πρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner