Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 36788/28-07-2021) για την προμήθεια Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMART TOUR», συνολικής αξίας 60.500,00€, με ΦΠΑ.
30-07-2021
08-09-2021 14:00
Καθηγητής κ. Σταύρος Νικολόπουλος, τηλ 6972552660.
SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82660»
36788/28-07-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 36788/28-07-2021) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMART TOUR», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 48.790,32€ συνολική αξία 60.500,00€, με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82660» και κωδικό MIS «5041947».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από το Ελληνικό Δημόσιο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ51860027).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMART TOUR» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω Προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000-5

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.790,32€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 60.500,00€), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Α/Α Παραδοτέου

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

Π3.1.4: Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πλατφόρμας Smart Reality

20.161,29 €

4.838,71 €

25.000,00 €

Π3.1.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείων για διεπαφές χρήστη βελτιωμένης εμπειρίας, τόσο διαδικτυακά, για κινητά, όσο και VR / AR / MR, χωρικό ήχο και εικονικά μοντέλα για πιλοτικές δράσεις

10.080,65 €

2.419,35 €

12.500,00 €

Π4.1.2: Μελέτη σκοπιμότητας και έρευνα σχεδιασμού

2.419,35 €

580,65 €

3.000,00 €

Π5.1.1: Δράσεις υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας «UNESCO Roots Experiential Identity».

4.032,26 €

967,74 €

5.000,00 €

Π5.1.2: Δράσεις υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας «Επαυξημένη ταξιδιωτική εμπειρία μέσω διαδρομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος».

5.645,16 €

1.354,84 €

7.000,00 €

Π5.1.3: Δράσεις υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας «Μουσεία στην εποχή των βιωμάτων»

6.451,61 €

1.548,39 €

8.000,00 €

Σύνολο

48.790,32 €

11.709,68 €

60.500,00 €

 

Η ανάθεση της σύμβασης για τα ανωτέρω παραδοτέα υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων δεν προκρίνεται λόγω της ενιαίας φύσης των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου και της ανάγκης για την ύπαρξη κεντρικού συντονισμού και διοίκησης των ενεργειών υλοποίησης τους και εξασφάλισης της ροής των παραδοτέων, της κοινής επιστημονικής, τεχνικής και σχεδιαστικής αντίληψης κατά την εκπόνησή τους, καθώς αυτά αλληλεξαρτώνται σε επίπεδο στόχευσης και περιεχομένου. Επιπλέον, κρίνεται σημαντική η ενότητα σχεδιαστικού ύφους, εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού περιεχομένου, καθώς και φιλοσοφίας των παραδοτέων σε συνάρτηση με τον κεντρικό σχεδιασμό και οργάνωση του έργου, με τρόπο που θα καθιστά το έργο επιτυχές, εντός χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με την προδιαγραφόμενη-προσδοκώμενη υψηλή ποιότητα.

Η Οικονομική Προσφορά θα γίνει ανά παραδοτέο. Η οικονομική προσφορά για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να είναι μικρότερη του προϋπολογισμού του κάθε παραδοτέου και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά για τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «External expertise and services (Επεξεργασίες από τρίτους - 61-03)».

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

08-09-2021 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

09-09-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (2%)

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMART TOUR

48.790,32

975,81€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 2 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή το αργότερο μέχρι την λήξη του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γραφείο Γ5 (3ος όροφος).

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 4% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Σταύρο Νικολόπουλο, στο τηλέφωνο 6972552660.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner