Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35579/21-07-2021) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικής αξίας 1.510.000,00€ με ΦΠΑ.
28-07-2021
13-09-2021 15:00
Καθηγητής κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου, τηλ 2651008349
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ) ΥΠΟΕΡΓΟ (2): ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82879»
35579/21-07-2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 35579/21-07-2021, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 115961) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙ-ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-TOF»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ 04/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΚΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 35579/21-07-2021, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 115961) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»-τεχνικεσ προδιαγραφεσ τμηματοσ 8 «Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap: Σύστημα αυτόματης προετοιμασίας δειγμάτων πρωτεομικής»

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35579/21-07-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 115961) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 1.217.741,94€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 1.510.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

CPV

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΚΑΘΑΡΟ

ΦΠΑ

1

Σύστημα Δι-διάστατης αέριας χρωματογράφιας φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας-TOF

38432210-7

283.000,00€

228.225,81€

54.774,19€

2

Αλληλουχητής νέας γενιάς NGS

38000000-5

165.000,00€

133.064,52€

31.935,48€

3

Σύστημα αναβάθμισης υποδομής NMR AV-500 - Σύστημα κονσόλας NMR ΝΕΟ

33114000-2

330.000,00€

266.129,03€

63.870,97€

4

Σύστημα φασματόμετρου Micro-Raman

33114000-2

197.500,00€

159.274,19€

38.225,81€

5

Σύστημα φασµατοφωτοµέτρου οπτικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES)

33114000-2

67.000,00€

54.032,26€

12.967,74€

6

Σύστημα μικροσκοπίας σάρωσης ηλεκτρονίων εκπομπής πεδίου

38511000-0

210.000,00€

169.354,84€

40.645,16€

7

Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap:Σύστημα υγρής χρωματογραφίας νανορροής και πηγής νανοψεκασμού

38432200-4

130.000,00€

104.838,71€

25.161,29€

8

Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap: Σύστημα αυτόματης προετοιμασίας δειγμάτων πρωτεομικής

38000000-5

117.500,00€

94.758,06€

22.741,94€

9

Εξοπλισμός εργαστηρίου οργανοληπτικού ελέγχου τροφίμων

45214600-6

10.000,00€

8.064,52€

1.935,48€

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5047235. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή και για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε Τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Η υπ. αριθμ. 2021/S 143-379773 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27/07/2021.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

115961

ΔΕΥΤΕΡΑ

13-09-2021

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17-09-2021

ΩΡΑ: 11:30 π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Ιωάννη Κωνσταντίνου, στο τηλέφωνο 2651008349.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner