Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 22866/13-05-2021) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», συνολικής αξίας 45.000,00€ με ΦΠΑ.
14-05-2021
07-06-2021 15:00
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ελευθέριος Μπόνος, τηλ 2681050205
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΑΛΕΥΡΑ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ, ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΔΙΑ (INSECTFEEDAROMA)», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ
22866/13-05-2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ Α/Α 2 & Α/Α 7 ΤΗΣ ΟμάδαΣ 3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ NEW GENΕRATION SEQUENCING» ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22866/13-05-2021, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 115969) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 22866/13-05-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 115969) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 38.207,55€, συνολική αξία 45.000,00€ με ΦΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.467,74€ - ΦΠΑ 24%: 2.032,26€ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.500,00€)

ΟΜΑΔΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.467,74€ - ΦΠΑ 24%: 2.032,26€ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.500,00€)

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ NEW GENΕRATION SEQUENCING (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 13.207,55€ - ΦΠΑ 6%: 792,45€ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 14.000,00€)

ΟΜΑΔΑ 4: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ IDEXX VETTEST 8008 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 2.822,58€ - ΦΠΑ 24%: 677,42€ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 3.500,00€)

ΟΜΑΔΑ 5: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ BRUKER MALDI-TOF BIOTYPER (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5.241,94€ - ΦΠΑ 24%: 1.258,06€ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 6.500,00€)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «61292» και κωδικό MIS «5073615».Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

115969

ΔΕΥΤΕΡΑ, 07-06-2021

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11-06-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ελευθέριο Μπόνο, στο τηλέφωνο 2681050205.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner