Προκήρυξη διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 19557/22-04-2021) για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», συνολικής αξίας 145.858,91€ με ΦΠΑ.
23-04-2021
24-05-2021 15:00
κ. Χρήστος Βλέτσας, τηλ 2651007401
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82837»
19557/22-04-2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ Α/Α 2 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 « ΓΑΝΤΙΑ LATEX» ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19557/22-04-2021, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 106683) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 19557/22-04-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 106683) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 136.969,37€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 145.858,91€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82837» και κωδικό MIS «5070384», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33631600-8, 33157100-6, 18424300-0, 33760000-5, 44410000-7.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 66.248,70€

ΦΠΑ 6%: 3.974,92€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 70.223,62€

(CPV): 33631600-8

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 36.955,80€

ΦΠΑ 6%: 2.217,35€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 39.173,15€

(CPV): 33157100-6

ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΝΤΙΑ LATEX

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 16.560,00€

ΦΠΑ 6%: 993,60€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 17.553,60€

(CPV): 18424300-0

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 1.589,87€

ΦΠΑ 24%: 381,57€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.971,44€

(CPV): 33760000-5

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ / ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION

  • ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5Α: ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ: 2.140,00€

ΦΠΑ 24%: 513,60€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.653,60€

(CPV): 44410000-7

 

  • ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5Β: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ: 13.475,00€

ΦΠΑ 6%: 808,50€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 14.283,50€

(CPV): 33631600-8

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Εξαίρεση αποτελεί το ΤΜΗΜΑ 5 «ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ / ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION», για το οποίο οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά προσφορά για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ (5Α) και το ΥΠΟΤΜΗΜΑ (5Β).

Δεν επιτρέπονται προσφορές μόνο για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ (5Α) ή μόνο για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ (5Β).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες από τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης ανά ΤΜΗΜΑ.

Επιπρόσθετα, οι επιμέρους οικονομικές προσφορές (για τα ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ 5Α & 5Β) θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες από τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης ανά ΥΠΟΤΜΗΜΑ αντίστοιχα.

Για το ΤΜΗΜΑ 5, θα επιλεγεί η προσφορά η οποία θα έχει την χαμηλότερη καθαρή αξία στο άθροισμα των καθαρών αξιών των υποτμημάτων 5Α & 5Β.

Προσφορά η οποία δεν καλύπτει τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι Α.1 Άμεσες δαπάνες (64-98 Διάφορα έξοδα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με αύξοντα συστημικό αριθμό: 106683.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-05-2021, ημέρα «ΔΕΥΤΕΡΑ» και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-05-2021, ημέρα «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά τμήμα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION

66.248,70€

1.324,97 €

2

ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

36.955,80€

739,12 €

3

ΓΑΝΤΙΑ LATEX

16.560,00€

331,20 €

4

ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ

1.589,87€

31,80 €

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

2.140,00€

42,80 €

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

13.475,00€

269,50 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Χρήστο Βλέτσα, στο τηλέφωνο 2651007401.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner