Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 11099/11-03-2020) για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», συνολικής αξίας 97.000,00€ με ΦΠΑ
12-03-2020
06-04-2020 14:00
Καθηγητής κ. Μηνάς Πασχόπουλος, τηλ 2651007115
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82768»
11099/11-03-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 11099/11-03-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 89909) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», με εκτιμώμενη αξία 78.225,81€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 97.000,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82768» και κωδικό MIS «5047354».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1, 30230000-0, 48000000-8

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 10.362,90€

ΦΠΑ 24%: 2.487,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 12.850,00€

(CPV) : 30200000-1, 30230000-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 14-03

ΟΜΑΔΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 55.564,52€

ΦΠΑ 24%: 13.335,48€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 68.900,00€

(CPV) : 30200000-1, 30230000-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 14-09

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 12.298,39€

ΦΠΑ 24%: 2.951,61€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 15.250,00€

(CPV) : 48000000-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 16-17

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι Κατηγορίες Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι:

  • 14-03 (Η/Υ και Περιφερειακές Συσκευές)
  • 14-09 (Λοιπός Εξοπλισμός)
  • 16-17 (Έξοδα Αναδιοργάνωσης)

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 89909.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-04-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 02:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-04-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

1

Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

10.362,90€

207,26€

2

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

55.564,52€

1.111,29€

3

πακετα λογισμικου

12.298,39€

245,97€

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Μηνά Πασχόπουλο, στο τηλέφωνο 2651007115.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner