Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 44093/26-11-2019) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» συνολικής αξίας 27.000,00€ με ΦΠΑ
26-11-2019
09-12-2019 14:00
Καθηγητής κ. Ιωάννης Σκούφος, τηλ 2681050204
«INNO.TRITION – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
44093/26-11-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 44093/26-11-2019) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 22.333,92€, συνολική αξία 27.000,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «INNO.TRITION – Καινοτόμος χρήση προϊόντων ελαιοτριβείων, οινοποιείων και τυροκομείων για την παραγωγή λειτουργικών ζωοτροφών - Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional foods from animals», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60570» και κωδικό MIS «5003778».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και των Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ31860004).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4, 15700000-5, 24300000-7, 33141000-0, 15890000-3, 15700000-5.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.362,90€

ΦΠΑ 24%: 2.007,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.370,00€

(CPV): 33790000-4

ΟΜΑΔΑ Β: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5.309,73€

ΦΠΑ 13%: 690,27€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 6.000,00€

(CPV): 15700000-5

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ IDEXX VETTEST

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.612,90€

ΦΠΑ 24%: 387,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.000,00€

(CPV): 24300000-7

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5.645,16€

ΦΠΑ 24%: 1.354,84€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 7.000,00€

(CPV): 33141000-0

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.000,00€

ΦΠΑ 13%: 130,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.130,00€

(CPV): 15890000-3

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 403,23€

ΦΠΑ 24%: 96,77€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 500,00€

(CPV): 15700000-5

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «64-08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (Εργαστηριακά Αναλώσιμα)».

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ APTAΣ).

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

09/12/2019 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

10/12/2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γραφείο Προμηθειών ‘Αρτας Διοικητήριο έναντι Γέφυρας Αράχθου 47132, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Γεωπονίας Κωστακιοί Άρτας.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2681050035 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Ιωάννη Σκούφο, τηλέφωνο: 2681050204.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner