Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 30.645,16€, συνολική αξία 38.000,00€ με ΦΠΑ
24-10-2019
18-11-2019 15:00
Καθηγητής κ. Σκούφος Ιωάννης, τηλ 2681050204
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «61300»
39605/23-10-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 39605/23-10-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 80851) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 30.645,16€, συνολική αξία 38.000,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «61300» και έχει λάβει κωδικό MIS «5030740».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η με αρ. πρωτ. 103075/30-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στη Διαχείριση του ΕΛΚΕ (αρ. συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 18(Β)/18-08-2018).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4, 33140000-3, 33141000-0.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ IDEXX VETTEST

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 3.225,81€

ΦΠΑ 24%: 774,19€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 4.000,00€

(CPV): 33790000-4

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 20.161,29€

ΦΠΑ 24%: 4.838,71€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 25.000,00€

(CPV): 33140000-3

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 7.258,06€

ΦΠΑ 24%: 1.741,94€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 9.000,00€

(CPV): 33141000-0

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η παράδοση των ειδών της Προμήθειας θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες και εντολές του Επιστημονικά Υπευθύνου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «64-08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (Εργαστηριακά Αναλώσιμα)».

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ APTAΣ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αριθμό α/α 80851.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ IDEXX VETTEST 3.225,81€ 64,52€
Β ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 20.161,29€ 403,23€
Γ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 7.258,06€ 145,16€

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Σκούφο Ιωάννη στο τηλέφωνο 2681050204.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner