Συνοπτικός διαγωνισμός, με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 36.179,68€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 44.862,80€
11-07-2018
26-07-2018 17:00
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό E.E 82225
12440/02-07-2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για τον «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 36.179,68€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 44.862,80€, ή ανά ομάδα:

Α/Α

Ομάδας

CPV

Προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμός

με ΦΠΑ

1 39000000-2 10.562,90 13.098,00
2 39000000-2 483,87 600,00
3 39000000-2 3.346,77 4.150,00
4 39000000-2 1.464,35 1.815,80
5 39000000-2 1.250,00 1.550,00
6 39000000-2 3.870,97 4.800,00
7 39000000-2 782,26 970,00
8 39000000-2 5.500,00 6.820,00
9 39000000-2 919,35 1.140,00
10 39000000-2 3.286,29 4.075,00
11 39000000-2 4.032,26 5.000,00
12 39000000-2 680,65 844,00
36.179,68 44.862,80

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό E.E 82225 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ με ΣΑΕ 2017ΣΕ14600026.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά ομάδα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Κάθε επιμέρους ομάδα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στην ομάδα ή ομάδες για τις οποίες γίνεται προσφορά.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφεία 9 & 1 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Τ.Κ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφο.ρές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Η παράδοση των ειδών θα γίνει ανά ομάδα:

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Εργαστήριο Ζωγραφικής
ΟΜΑΔΑ 2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εργαστήριο Υπολογιστών
ΟΜΑΔΑ 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΟΜΑΔΑ 4 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΠΜΣ Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 1ος όροφος
ΟΜΑΔΑ 5 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων, Τμήμα Ιατρικής, Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας
ΟΜΑΔΑ 6 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αμφιθέατρο ΦΠΨ
ΟΜΑΔΑ 7 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΟΜΑΔΑ 8 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Γραμματεία Τμήματος
ΟΜΑΔΑ 9 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΠΜΣ Βυζαντινές Σπουδές, Αίθουσα σεμιναρίων Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
ΟΜΑΔΑ 10 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Κτήριο Φιλοσοφικής, 1ος όροφος
ΟΜΑΔΑ 11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών, Κτήριο Μαθηματικού, 1ος όροφος
ΟΜΑΔΑ 12 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αίθουσα σεμιναρίων Τομέα Λαογραφίας

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας ανά ομάδα.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

26/07/2018 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

27/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Αίθουσα Συνεδριάσεων – 1ος όροφος)

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 Καθηγητής κ. Μπήτσικας Ξενοφών, τηλ. 2651005643
ΟΜΑΔΑ 2 ΕΤΕΠ κ. Αργύρης Σωτήριος, τηλ. 2651005933
ΟΜΑΔΑ 3 Καθηγήτρια κα. Πλακίτση Αικατερίνη, τηλ. 2651005771
ΟΜΑΔΑ 4 Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. κ. Φασούλας Νικόλαος, τηλ. 2651007408
ΟΜΑΔΑ 5 Αναπλ. Καθηγητής κ. Χριστοδούλου Δημήτριος, τηλ. 2651007838
ΟΜΑΔΑ 6 Καθηγητής κ. Αθανασιάδης Θεοχάρης, τηλ. 2651005743
ΟΜΑΔΑ 7 Καθηγητής κ. Μικρόπουλος Αναστάσιος, τηλ. 2651005697
ΟΜΑΔΑ 8 Καθηγητής κ. Λώλος Ιωάννης, τηλ. 2651005230
ΟΜΑΔΑ 9 Καθηγητής κ. Σταυράκος Χρήστος, τηλ. 2651005148
ΟΜΑΔΑ 10 ΕΤΕΠ κα. Ματσούλη Ιωάννα, τηλ. 2651005218
ΟΜΑΔΑ 11 Καθηγητής κ. Κεχαγιάς Επαμεινώνδας, τηλ. 2651008276
ΟΜΑΔΑ 12 Καθηγητής κ. Νιτσιάκος Βασίλειος, τηλ. 2651005153

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

e-max.it: your social media marketing partner