Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο EURONANOMED II JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine"
19-12-2014

Σε συνέχεια της από 18/11/2014 σχετικής ενημέρωσής μας, σας ενημερώνου ότι στο πλαίσιο του EURONANOMED II ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο / Φλάνδρα, Βέλγιο / Βαλονία, Βέλγιο / Βρυξέλλες-Βαλλονία ομοσπονδία.

 

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη και είναι οι ακόλουθοι:

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

 

Στόχοι της προκήρυξης είναι:

  • Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής,
  • Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις ως άνω βασικούς θεματικούς τομείς.

 

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 3η Mαρτίου 2015.

 

Η χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συνολική συμμετοχή της ΓΓΕΤ στα έργα με ελληνική συμμετοχή που θα εγκριθούν έχει προγραμματιστεί να ανέλθει σε 400.000,00€., υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ η οποία αναμένεται. Το ως άνω ποσόν θα κατανεμηθεί σε 4 προτάσεις, δηλ. 100.000 ανά πρόταση με ελληνική συμμετοχή.

 

Για πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω συνδέσμους :

 

http://www.euronanomed.net/joint-calls/6th-joint-call-2015/


e-max.it: your social media marketing partner