Ισότητα Φύλων

1. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η εγγύηση της ισοτιμίας των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ανάρμοστη μεταχείριση ατόμων λόγω προκαταλήψεων που αφορούν το φύλο αποτελούν βασικό μέλημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο σέβεται τις αρχές που ορίζει το Σύνταγμα περί ίσων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα:

 • το άρθρο 4 παράγραφος 2 περί ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελλήνων και Ελληνίδων
 • το άρθρο 116 παράγραφος 2 που θεσμοθετεί την άρση των διακρίσεων λόγω φύλου και την ανάληψη θετικών δράσεων για την προώθηση της ισότητας ανδρών-γυναικών.

Όπως και τα λοιπά ΑΕΙ της χώρας, λειτουργεί βάσει του νέου «Νόμου Πλαισίου» (ν.3549/07) για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα που ορίζει στο άρθρο 1 πως η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν ως αποστολή να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης θεωρείται ανεπίτρεπτο, ως μορφή σεξιστικής συμπεριφοράς που τραυματίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα από την Σύγκλητο και την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Στο ιστορικό του Πανεπιστημίου εγγράφονται ήδη πολλές θετικές στρατηγικές και δράσεις, με στόχο την ισότητα των φύλων και την ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα ισότητας, όπως π.χ.

 • Λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.
 • Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα «Πυθαγόρας» για θέματα φύλου και ισότητας
 • Συγκέντρωση στοιχείων και μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν την ύπαρξη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε άλλα ΑΕΙ φαινόμενων Οριζόντιου και Κάθετου Διαχωρισμού και της Γυάλινης Οροφής
 • Οργάνωση συνεδρίων, σειράς διαλέξεων, επιστημονικών συναντήσεων και ημερίδων με κεντρική προβληματική το φύλο
 • Πανεπιστημιακές εκδόσεις και εκθέσεις που εισήγαγαν το φοιτητικό κοινό και τα μέλη ΔΕΠ στις σπουδές φύλου, στην ανάλυση κοινωνικών ζητημάτων που απορρέουν από τις έμφυλες διακρίσεις
 • Επιστημονική έρευνα και διδασκαλία από την οπτική του φύλου.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι από τα ελάχιστα ΑΕΙ στη χώρα μας που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να υποστηρίξει και να καλύψει τις ανάγκες των μελών του Πανεπιστημίου που είναι γονείς, ώστε να είναι δυνατόν να συνδυάσουν τις οικογενειακές με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή τις σπουδές τους. Μία από τις θετικές του ενέργειες είναι η ίδρυση παιδικών σταθμών για τα μέλη του.

 

3. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.)

Θεσμοθετείται το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ., το οποίο ιδρύθηκε, εξοπλίστηκε και στελεχώθηκε κατά την υλοποίηση του ομώνυμου προγράμματος, με σκοπό την ανάπτυξη μιας συνεκτικής πολιτικής ισότητας, την συνεχή ενημέρωση των μελών του Ιδρύματος για τις κρατούσες ανισότητες και τις συνέπειές της, καθώς και τη διαμόρφωση συνθηκών για την ισόνομη κατανομή της επιστημονικής γνώσης στο Πανεπιστήμιο.

Με τη θεσμοθέτηση του Γραφείου ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. είναι πλέον δυνατόν να επισημοποιηθούν οι πολιτικές ισότητας.

3.1 Πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα:

 1. Οι κανονισμοί, τα καταστατικά και κάθε επίσημο κείμενο που σχετίζεται με το θεσμικό, λειτουργικό και οργανωτικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να συνάδει με τις παραπάνω αρχές.
 2. Η χρήση της γλώσσας από τα όργανα και τα έντυπα του Πανεπιστημίου να προσαρμοστεί σταδιακά στην ανάγκη να αντανακλά, όσο αυτό είναι δυνατόν, την ισοτιμία των φύλων.
 3. Να εκπροσωπούνται και των δύο φύλα σε ακαδημαϊκές και διοικητικές επιτροπές και στα όργανα του Πανεπιστημίου.
 4. Να συνεχίσει η συλλογή και στατιστική ανάλυση στοιχείων που αφορούν τη θέση των γυναικών και την επαγγελματική τους πορεία μέσα στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινόμενων αποκλεισμού στην επιστημονική γνώση και σε θέσεις ευθύνης.
 5. Να υπάρξει ουσιαστικότερη στήριξη στα μελη του Πανεπιστημίου που είναι γονείς ώστε να είναι δυνατόν να συνδυάσουν τις οικογενειακές με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή τις σπουδές τους.
 6. Η πιο αποφασιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινόμενου της σεξουαλικής παρενόχλησης.

3.2 Πολιτικές για την ευαισθητοποίηση του ακαδημαϊκού κόσμου σε ζητήματα με προβληματική το φύλο

 1. Η προοπτική να ενσωματωθεί η οπτική του φύλου σταδιακά στη μαθησιακή διαδικασία με διάφορους τρόπους (μαθήματα, ηλεκτρονικά εργαλεία αυτοεκπαίδευσης, τηλεκατάρτιση, κλπ.).
 2. Οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη των θετικών δράσεων του Πανεπιστημίου για την άρση των διακρίσεων και τον προβληματισμό σχετικά με την έμφυλη ιδεολογία.
e-max.it: your social media marketing partner