Ανάπτυξη φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένου με αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά προερχόμενα από την Ήπειρο (ΗΠ1ΑΒ-00184)
Development of a natural mineral water enriched with antioxidant herbal ingredients from the region of Epirus
82479
Αλέξανδρος Τσελέπης
25-09-2018
24-09-2021
99.115,51
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Οι αντιοξειδωτικές ενώσεις από φυτά, εμφανίζουν μεγάλο εύρος ευεργετικών ιδιοτήτων. Η χλωρίδα της Ηπείρου, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φαρμακευτικά φυτά

τα οποία περιέχουν πλήθος αντιοξειδωτικών. Στόχος της πρότασης είναι η αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου για την ανάπτυξη προϊόντων φυσικού μεταλλικού νερού τα οποία θα περιέχουν ολικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά με ισχυρές αντιοξειδωτικές / αντιφλεγμονώδεις δράσεις από φαρμακευτικά φυτά με ταυτοποιημένο γενετικό υλικό και χημική σύσταση. Η παραγωγή θα είναι καθοδηγούμενη από σύγχρονες τεχνικές χημικής και γενετικής ανάλυσης καθώς και βιολογικής αξιολόγησης, συμβάλλοντας στην ολιστική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με επιστημονικά τεκμηριωμένο προφίλ και γενετική ταυτότητα. Η επίτευξη των στόχων θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργαζόμενης εταιρείας καθώς και στην αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου, δίνοντας την ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να προωθήσουν τις φυτικές τους καλλιέργειες ως πρώτες ύλες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Αντικείμενο της πρότασης είναι η αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένων με φυτικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά με ισχυρές αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω:

α. Αξιοποίηση του τοπικού φυτικού πλούτου για την παραγωγή τουλάχιστον 5 φυτικών εκχυλισμάτων με ισχυρές αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

β. Προώθηση τοπικών καλλιεργειών φυτών με χαρακτηρισμένο φυτοχημικό και βιολογικό προφίλ.

γ. Εύρεση ιδανικών συνθηκών καλλιέργειας για βέλτιστο φυτοχημικό προφίλ μέσω πιλοτικών καλλιεργειών.

δ. Γονοτύπιση φυτικών ειδών για τη διασφάλιση της Ηπειρωτικής προέλευσης.

ε. Ανάπτυξη τουλάχιστον 3 καινοτόμων και ασφαλών προϊόντων νερού εμπλουτισμένων με φυτικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά με ισχυρές αντιοξειδωτικές / αντιφλεγμονώδεις δράσεις, χαρακτηρισμένων ως προς το

φυτοχημικό και βιολογικό τους προφίλ.

ζ. Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το έργο στοχεύει στον επιστημονικό σχεδιασμό και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με ισχυρές αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις δράσεις, από φυτά της Ηπείρου και στην αξιοποίηση τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων νερού εμπλουτισμένων με φυτικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά Το έργο θα φέρει στο προσκήνιο τόσο την Ήπειρο όσο και την πλούσια χλωρίδα της. Οι θετικές επιδράσεις για τη συνεργαζόμενη εταιρεία θα είναι: α) Τα προϊόντα που θα παραχθούν θα συνάδουν με τις διεθνείς τάσεις των καταναλωτών για τρόφιμα πλούσια σε ουσίες με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, με σημαντικά οφέλη για την υγεία. β) Οι πρώτες ύλες θα είναι Ηπειρώτικης προέλευσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία, καθώς και σημαντικό πλεονέκτημα για τα προϊόντα που θα παραχθούν, καθώς η περιοχή είναι πλούσια σε βότανα με θεραπευτική δράση (οι Βικογιατροί είναι γνωστοί ήδη από τα παλαιότερα χρόνια). γ) Θα ενδυναμωθεί το εταιρικό προφίλ και η ανταγωνιστικότητα. δ) Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. ε) Θα δημιουργήσει νέες σχέσεις συνεργασίας με τον Ερευνητικό Φορέα, εκπαιδεύοντας το προσωπικό της.

Οι θετικές επιδράσεις του έργου στον ερευνητικό φορέα θα είναι: α) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, β) η διεύρυνση των ερευνητικών πεδίων και ανάπτυξη σχέσεων με εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων, γ) η επικύρωση των μεθόδων του φορέα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τέλος, σημαντικές θα είναι και οι επιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς α) θα αναπτυχθούν νέα προϊόντα προερχόμενα από φυτά της Ηπείρου, β) θα δοθούν νέες ευκαιρίες αξιοποίησης των φυτικών ειδών της Ηπείρου, γ) οι τοπικοί παραγωγοί θα δύναται να προωθήσουν τις φυτικές τους καλλιέργειες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Το έργο προσδοκά στην ανακάλυψη νέων προς αξιοποίηση αυτοφυών φυτικών ειδών, ενισχύοντας την προσπάθεια για προστασία της Ηπειρώτικης βιοποικιλότητας και ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια νέων ειδών.

e-max.it: your social media marketing partner