Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδας Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
Development of a Prototype Industrial Poultry Farming Unit
82464
Δημόκριτος Τσουκάτος
25-09-2018
24-09-2021
66739,20€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής, αποτελούμενη κυρίως από ειδικά διαχωρισμένο θάλαμο εκτροφής πτηνών. Ο θάλαμος θα προσεγγίζει σε δυναμικότητα πτηνοτροφείο παραγωγικής κλίμακας (1000-5000 πτηνών) και θα διαθέτει τουλάχιστον 4 όμοιους υποθαλάμους. Θα διαθέτει ειδικό εξοπλισμό καταγραφών περιβαλλοντικών και βιολογικών παραμέτρων εκτροφή. Θα χωροθετηθεί και θα σχεδιαστεί σε υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει ακόμη και δοκιμές με μικροοργανισμούς δυνητικά παθογόνους για τα πτηνά.

Θα διαθέτει ειδικούς υποστηρικτικούς χώρους και υποδομές για τις επιστημονικές μελέτες που θα εκπονούνται εκεί. Οι δυνατότητες πειραματικών εκτροφών θα περιλαμβάνουν πεδία όπως η διατροφή των πτηνών, κτηνιατρικές μελέτες βελτίωσης της υγείας και της ευζωίας των πτηνών, μελέτες τεχνικών και συστημάτων διαχείρισης εκτροφής, βελτίωση απόδοσης εκτροφών, μελέτες σε σμήνη αναπαραγωγής πτηνών, περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκτροφής, βελτίωση μεθόδων υγιεινής-απολύμανσης, κ.α.. Συμπληρωματικό αντικείμενο του έργου, αποτελεί η βελτίωση της διεργασίας κομποστοποίησης στα υφιστάμενα πτηνοτροφεία και στη συνέχεια η βελτιστοποίησή της στη Μονάδα Κομποστοποίησης της πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής.

1. Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής, αποτελούμενη κυρίως από ειδικά διαχωρισμένο θάλαμο εκτροφής πτηνών. 

2. Εξέταση της επίδρασης της διατροφής των πτηνών, στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης.

3. Επεξεργασία-αναβάθμιση προστιθέμενης αξίας παραπροϊόντων / αποβλήτων.

i) Κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής.

ii) Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής.

iii) Βελτιστοποίηση της διεργασίας κομποστοποίησης για μεγιστοποίηση του ποσοστού χουμοποίησης-(ΑΚ-1) μέσω φυσικοχημικών παραμέτρων.

iv) Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2)

e-max.it: your social media marketing partner