Δράση “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”
25-01-2019

Εκδόθηκε η Α.Π. 8524/Ι2/21.1.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ στη διεύθυνση: 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1372I646I447436&olID=750&neID=759&neTa=13_30586&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load&JScript=1

Η ανωτέρω απόφαση δεν αποτελεί οριστική απόφαση ένταξης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί αυτής.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πρότασής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), από τις 18:00 της σήμερον, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
      i.  Επιλέγουμε τον φάκελο «Οι Υποβολές μου», ο οποίος βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της οθόνης μέσα στο υπομενού των Ειδικών Δράσεων.
      ii.     Επιλέγουμε τον Κωδικό έργου που θέλουμε, από τον κατάλογο με όλα τα έργα που έχουν υποβληθεί στην Πρόσκληση των Ειδικών Δράσεων.
      iii.     Στην οθόνη που εμφανίζεται, με τα γενικά στοιχεία του έργου, επιλέγουμε το «Εκτύπωση Αξιολόγησης» που βρίσκεται στο δεξιό μέρος κάτω από τον τίτλο «Εκτυπώσεις Αποφάσεων».

Ο αναφερόμενος στην απόφαση έλεγχος δικαιολογητικών για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στη ΓΓΕΤ. Για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατό η σχετική Απόφαση Ένταξης.

Με εκτίμηση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής

e-max.it: your social media marketing partner