Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 20014 - 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
22-12-2016

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), δημοσίευσε την πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ: 1901/5-12-2016 (Κωδ Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34) προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές". Η πρόσκληση καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία και τα σχετικά παραρτήματα, βρίσκονται τη διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436 .

Τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:

 

1. Αντικείμενο – Στόχος της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση μικρών ερευνητικών προτάσεων οι οποίες υλοποιούνται από ομάδες νέων ερευνητών.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Οι βασικοί όροι της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθοι:

  • «Ερευνητική Ομάδα» είναι το σύνολο των μελών της ομάδας.
  • «Νέοι Ερευνητές» είναι: (α) υποψήφιοι διδάκτορες, (β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
  • «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» είναι το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016 του Φορέα Υποδοχής, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής Ομάδας με τον Φορέα Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης / Επιστημονικού Υπευθύνου.
  • «Φορέας Υποδοχής» είναι το Ίδρυμα/Φορέας στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα.

2. Σύσταση ερευνητικής ομάδας

Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) άτομα συμπεριλαμβανομένου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

Πέραν του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, στην ερευνητική ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει άλλο μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016.

Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας πρέπει αποτελείται από Νέους Ερευνητές, όπως αυτοί έχουν οριστεί στα παραπάνω αναφερόμενα.

Εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, ο αριθμός των Νέων Ερευνητών στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Στην ερευνητική ομάδα δύναται να συμμετάσχουν με δικαίωμα υποτροφίας και κάτοχοι διδακτορικού για τους οποίους έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο - έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας αυτής, αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

3. Διάρκεια Προτάσεων

Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες.

4. Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, έχει τη μορφή υποτροφίας. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:

  • Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο.
  • Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, ο/η υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίξει επιτυχώς το διδακτορικό του/της, το ύψος της υποτροφίας δεν αναπροσαρμόζεται.
  • Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000€ ανά Ερευνητική Ομάδα στην οποία συμμετέχει.
  • Το συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52.000€.

Επιπρόσθετα, είναι επιλέξιμες οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης. Για τον υπολογισμό των λοιπών επιλέξιμων δαπανών (εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών προσωπικού), που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης, εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους με την εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου). Το ποσό αυτό καλύπτει τόσο τις έμμεσες δαπάνες (9% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού), όσο και τις λοιπές άμεσες δαπάνες της πράξης.

5. Πίνακας Προϋπολογισμού

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον Πίνακα Προϋπολογισμού Ερευνητικής Πρότασης, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των επιμέρους κατηγοριών δαπανών.

6. Διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προκειμένου να καταγραφεί η πρόθεση κάθε Ακαδημαϊκού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» με φορέα Υποδοχής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τον συνημμένο Πίνακα Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης και τον αποστείλετε ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

H διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επιτρέψει την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τυχόν διευκρινήσεις και τροποποιήσεις της σχετικής πρόσκλησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση.

Συνημμένα: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
  1. Πίνακας Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης
  2. Πίνακας Προϋπολογισμού Ερευνητικής Πρότασης

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner