Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20091/2023
13-04-2023
25-04-2023
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
82299

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (α. επεξεργασία κειμένων β. υπολογιστικών φύλλων γ. υπηρεσιών διαδικτύου)

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

[Μήνες αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας] * 1 μονάδα

Μέγιστο Πλήθος βαθμολογουμένων Μηνών: 30

Μέγιστη βαθμολογία: 30 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών τουλάχιστον ενός έτους

20 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ1/C1

20 Μονάδες

Συνέντευξη

 

Γνώση αντικειμένου: Γνώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του αντικειμένου της σύμβασης και την αποστολή του φορέα.

0-10 Μονάδες

Διοικητικές δεξιότητες: Διαχείριση χρόνου και κρίσεων.

0-10 Μονάδες

Προσωπικά χαρακτηριστικά: Επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προγραμματισμός εργασιών, συνεργατικό πνεύμα/ ομαδικότητα.

0-10 Μονάδες

Τελική Βαθμολογία Υποψηφίου:

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου υπολογίζεται με μέγιστο τις 100 μονάδες.

Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (ΠE1).

e-max.it: your social media marketing partner