Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19879/2023
11-04-2023
21-04-2023
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός Πτυχίου × 5 μονάδες

Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην γνωστική περιοχή της Φυσικοχημείας και ειδικότερα στο φυσικοχημικό χαρακτηρισμό οργανικών ενώσεων με αντιμικροβιακή δράση

ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι: Εφαρμογή τεχνικών δονητικής φασματοσκοπίας (Raman και IR) για το χαρακτηρισμό και ανάλυση οργανικών ενώσεων
στη υγρή φάση. Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή ακουστικών φασματοσκοπικών τεχνικών για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων σε υδατικά και μη-υδατικά δείγματα.

Έτη Εμπειρίας Χ 12 μονάδες

Μέγιστη βαθμολογία: 60 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες
Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 μονάδες/ανά Δημοσίευση

Μέγιστη βαθμολογία 80 μονάδες

Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

5 μονάδες/ανά ανακοίνωση

Μέγιστη Βαθμολογία 40 μονάδες

Λήψη φασμάτων Raman μικροπλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μελέτη περιβαλλοντικών συστημάτων ιχθυοκαλλιεργειών μέσω ακουστικής φασματοσκοπίας (ΠΕ 2,3).

e-max.it: your social media marketing partner