Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15941/2023
24-03-2023
03-04-2023
ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
82835

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή συναφούς Τμήματος. Απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος.

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 4 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες)

Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων και συστημάτων διαχείρισης χωρικών δεδομένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα).

(αριθμός μηνών ) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες)

Εμπειρία στην συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων ή άρθρων.

(αριθμός άρθρων) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα).

(αριθμός μηνών ) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

  • Ανάπτυξη της πλατφόρμας έξυπνης δημόσιας συγκοινωνίας (Μέρος των Παραδοτέων 4.2 και 4.3).
e-max.it: your social media marketing partner