Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15467/2023
21-03-2023
31-03-2023
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών ή ισότιμος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμολογία 1-10) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας x 1 μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Προγραμματιστικές γνώσεις στο λειτουργικό σύστημα Linux

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας x 1 μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων (Matlab, Mathematica)

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας x 1    (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 2 μονάδες,

(μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών που αφορούν την επιστημονική  περιοχή της Μηχανικής των Ρευστών στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Π1.1 του έργου.    

e-max.it: your social media marketing partner