Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13254/2023
13-03-2023
23-03-2023
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ στις Βιοεπιστήμες από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Γ1 (C1)

ON/OFF

Τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε Βιοεπιστήμες (master ή integrated master)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε μεθοδολογίες Μοριακής, Κυτταρικής Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοπληροφορικής, Στατιστικής

1-20 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σε διεθνή περιοδικά

5 Μονάδες ανά δημοσίευση

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Παρουσιάσεις σε συνέδρια με κριτές

2 Μονάδες ανά παρουσίαση

(μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μικροσκοπίας και προτύπων γονιδιακής έκφρασης για την κατασκευή μοντέλου αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης κατά την διαφοροποίηση (ΕΕ2.1).

e-max.it: your social media marketing partner