Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12971/2023
09-03-2023
20-03-2023
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Γεωπονίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε τεχνικές βιοχημείας όπως: έλεγχος κυτταροτοξικότητας ΜΤΤ, έλεγχος αντιοξειδωτικής ικανότητας με τη μέθοδο DPPH, καλλιέργειες κυτταρικών σειρών ευκαρυωτών και βακτηρίων, προσδιορισμός συγκέντρωσης λιπιδίων και πρωτεϊνών. Επιπλέον, να διαθέτει εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε τεχνικές χρωματογραφικής ανάλυσης αιθερίων ελαίων με χρωματογραφία αέριας φάσης (GC-FID, GC-MS) και όπως και μη-πτητικών φυσικών προϊόντων (HPLC,  LC-MS)

ON/OFF

Γνώση χειρισμού Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μονάδες

Πολύ καλή γνώση: 70 μονάδες

Καλή γνώση: 40 μονάδες

Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά (ΠΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner