Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4419/2023
25-01-2023
06-02-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. , ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) συγχρηματοδοτούμενο ή ευρωπαϊκό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης, ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

•  από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

•  Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υποστήριξης, εγκατάστασης πληροφοριακής πύλης

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

• από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

• Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και ανάλυσης μοντελοποίησης διαδικτυακών υπηρεσιών και συστημάτων Πληροφορικής

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

• από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

• Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

Αναζήτηση δεδομένων και στοιχείων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές , η οποία θα περιλαμβάνει σειρά από τουριστικές υπηρεσίες και πληροφορίες προς τους χρήστες της τουριστικής αγοράς προκειμένου να προωθηθεί η SMARTIMONY πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ κοινό (WP5).

 

e-max.it: your social media marketing partner