Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2253/2023
12-01-2023
23-01-2023
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
83115

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Συντελεστής Βαρύτητας Προσόντος

Πτυχίο ΑΕΙ Επιστημών Αγωγής, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών & Μαθηματικών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται).

Για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ. 

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) Χ 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

20%

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, τις Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες & Μαθηματικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται).

Για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) Χ 2 Μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

20%

Τουλάχιστον 18μηνη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και συντονισμό ή/και υλοποίηση εκπαιδευτικών ή/και κοινωνικών ερευνών ποιοτικής ερευνητικής στρατηγικής

ON/OFF

 

Άριστη γνώση της Ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ2

ON/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συντελεστής Βαρύτητας Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής, τις Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες & Μαθηματικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται).

Για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ.

10 Μονάδες

10%

Δημοσιεύσεις εμπειρικών ερευνών σε συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης θέματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (πρέπει να ευρετηριάζονται στη Scopus)

5 μονάδες ανά δημοσίευση (μέγιστη βαθμολογία 25 μονάδες)

25%

Εμπειρία στην αξιοποίηση λογισμικού ανάλυσης ποιοτικών εμπειρικών δεδομένων [NVivo, Atlas.ti] (απαιτείται τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας)

5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας (μέγιστη βαθμολογία 25 μονάδες)

25%

Ειδικός/ή σε θέματα ποιοτικών προσεγγίσεων. Ολοκληρωμένη μελέτη ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογική πρόταση και τεκμηρίωση της καταλληλότητάς της αναφορικά με τη συλλογή του εμπειρικού υλικού, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προτάσεις πολιτικής (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner