Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2103/2023
12-01-2023
23-01-2023
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
83115

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Συντελεστής Βαρύτητας Προσόντος

Πτυχίο ΑΕΙ Επιστημών Αγωγής, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών & Μαθηματικών, Πληροφορικής, Γραφιστικής, Τεχνικών Ήχου & Εικόνας ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) Χ 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

20%

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική, Φυσική, Γραφιστική, Επεξεργασία Ήχου & Εικόνας ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) Μονάδες

10%

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συντελεστής Βαρύτητας Προσόντος

Τουλάχιστον 18μηνη επαγγελματική εμπειρία στη γραφιστική σχεδίαση, το χειρισμό εφαρμογών ανάπτυξης, καταγραφής και επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου, μετάδοσης ήχου και εικόνας σε ψηφιακά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα

Για κάθε μήνα εμπειρίας (πέρα των 18 μηνών) 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 50 μονάδες)

50%

Εξέταση portfolio (κατά την κρίση της επιτροπής με όρους συγκριτικής περιγραφικής αξιολόγησης)

Οι υποψήφιοι καλούνται να εστιάσουν σε δείγματα video δικής τους παραγωγής, γραφιστική επιμέλεια υλικού, δικτυακές θέσεις στις οποίες έχει καταχωριστεί υλικό το οποίο υπογράφουν ως παραγωγοί, επεξεργασμένα αρχεία ήχου για τα οποία η ποιότητα έχει αναβαθμιστεί μετά από επεξεργασία. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα καλό θα ήταν το υλικό να είναι πρωτογενές και πηγαίο (με δυνατότητα ανάγνωσης του πηγαίου αρχείου). Οι αναφορές σε δικτυακές θέσεις για τις οποίες η συμμετοχή του/της ενδιαφερομένου/ης είναι σαφής και η παραπομπή σε κοινόχρηστους φακέλους στο νέφος είναι αποδεκτές.

Μη επαρκές = 5 μονάδες

Επαρκές = 10 μονάδες

Ικανοποιητικό = 15 μονάδες

Πολύ ικανοποιητικό = 20 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία  = 20 μονάδες)

20%

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί καλείται να υποστηρίξει τεχνικά την προετοιμασία, εγκατάσταση και συντήρηση του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του Γραφείου, καθώς και κάθε πρόδρομη, σύγχρονη και μετέπειτα τεχνική και άλλη υποστηρικτική ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, λήψη, επεξεργασία, παραγωγή και διάχυση του υλικού που πρόκειται να παραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή. Στα παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνονται οι αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές εκδόσεις έργων καταγραφής, επεξεργασίας και μετάδοσης πολυμεσικού περιεχομένου, ήχου και εικόνας σε ψηφιακά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Η εργασία του συμβαλλομένου προσώπου μπορεί να παρέχεται εξ αποστάσεως και όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο φυσικός χώρος εργασίας θα είναι το Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύματος. (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner