Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 990/2023
05-01-2023
16-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά Συστήματα, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο ή ευρωπαϊκό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία διαδικτυακών εφαρμογών, αξιοποιώντας γνώσεις σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jquery) συστημάτων

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

•  από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

•  Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη Backend εφαρμογών, στην ανάπτυξη Apps και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

• από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

• Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

Εμπειρία στον σχεδιασμό και Ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων  Δεδομένων, ψηφιοποίησης υλικού, για πολιτιστικές, τουριστικές εφαρμογές και τη διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μονάδες

• από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες

• Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες

Υπεύθυνος για την οργάνωση και συντονισμό της ερευνητικής ομάδας, για το σχεδιασμό της φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές για πλοήγηση και το σχεδιασμό της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. Η εφαρμογή θα αναδεικνύει και διασυνδέει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος προκειμένου να προωθηθεί η SMARTIMONY πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ διεθνές κοινό. Υπεύθυνος για την συνεργασία με τους εταίρους (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner