Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 60965/2022
28-11-2022
08-12-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Γεωπονία ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια στη Μικροβιακή Οικολογία/Βιολογία, σε μοριακές ή μικροβιολογικές τεχνικές όπως και σε καινοτόμες τεχνολογίες απομόνωσης και ταυτοποίησης μικροοργανισμών

ON/OFF

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στον Τομέα της Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας και της Βιοπληροφορικής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές στους τομείς της Μικροβιολογίας και Βιοπληροφορικής

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.6 «Ανάλυση και ταυτοποίηση περιβαλλοντικού DNA (eDNA) στην εκτίμηση αποθεμάτων εμπορικά σημαντικών, ενδημικών και απειλούμενων υδρόβιων οργανισμών» (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner