Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34763/2022
01-07-2022
18-07-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

 

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία

ΟN/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας

ΟN/OFF

Εμπειρία στην απομόνωση και ταυτοποίηση μορίων με τεχνικές φασματοσκοπίας NMR και φασματομετρίας μάζας

ΟN/OFF

Εμπειρία σε θεωρητικούς υπολογισμούς που σχετίζονται με αλληλεπίδραση μορίων φυσικών προϊόντων με πρωτεϊνικούς στόχους.

ΟN/OFF

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/διεθνή περιοδικά

5 μονάδες ανά δημοσίευση (μέγιστο 30 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

10 μονάδες

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner