Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34705/2022
01-07-2022
18-07-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CLEVER BALLOON)
82862

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10 μονάδες

Εμπειρία σε ανάλυση βιοϊατρικών εικόνων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

10 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 30 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 15 μονάδες:

(α) έως 10 μονάδες

(β) έως 5 μονάδες

«EE4- In silico μελέτη των χαρακτηριστικών του DCB».

e-max.it: your social media marketing partner