Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34636/2022
01-07-2022
18-07-2022
ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΤΑΛΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΩΣ ΡΟΦΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΔΑΤΑ
83103

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Ανόργανη Χημεία ή συναφές

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός X 10 Μονάδες

3

Ο/η υποψήφιος/α να κατέχει την ιδιότητα του/ης υποψήφιου διδάκτορα, κατά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και να συνεχίσει να κατέχει την ιδιότητα αυτή έως την ολοκλήρωση της (αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του/ης Υποψήφιου Διδάκτορα. Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης στον ΕΥ από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος πριν την υπογραφή της σύμβασης)

ON/OFF

4

Εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυτοπικών οργανικών υποκαταστατών και μεταλλοργανικών πλεγμάτων

ON/OFF

5

Συμμετοχή σε συνέδρια

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Καλή Γνώση: 25 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 50 Μονάδες

Άριστη Γνώση: 100 Μονάδες

Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων με μεθόδους batch και σε στήλες μικρής κλίμακας (ΕΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner