Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34593/2022
01-07-2022
18-07-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
82658

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται ή με βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική με εξειδίκευση στο Λογισμικό (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται ή με βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Γνώσεις Προγραμματισμού σε Unity 3D (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, τις σπουδές ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο Γραφικά Υπολογιστών (ενδεικτικά: Εικονική Πραγματικότητα, Φωτορεαλιστική Απόδοση Σκηνών, Φωτοσκιαστές) (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, τις σπουδές ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

(αριθμός μηνών) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στην περιοχή των Γραφικών Υπολογιστών (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, τις σπουδές ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

(αριθμός μηνών) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Δημοσιεύσεις στην περιοχή των Γραφικών Υπολογιστών (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Βελτίωση της απόδοσης των διαδραστικών VR σκηνών στο περιβάλλον UNITY 3D (WP5).      

e-max.it: your social media marketing partner