Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34576/2022
01-07-2022
18-07-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται ή με βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική με εξειδίκευση στο Λογισμικό (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται ή με βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Γνώσεις Προγραμματισμού σε Unity 3D (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, τις σπουδές ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(Βαθμολογία 1-10) Χ 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Εμπειρία εργασίας σε γραφικά υπολογιστών ή σε συναφές αντικείμενο (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ).

(αριθμός μηνών) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Δημοσιεύσεις στην περιοχή των γραφικών υπολογιστών ή σε συναφές αντικείμενο (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση επαγγελματιών του τουρισμού στην πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (WP6).

e-max.it: your social media marketing partner