Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33246/2022
24-06-2022
11-07-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
82963

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή στις Επιστήμες Αγωγής

Max 25 μονάδες

Β. Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων εθνικών ή ευρωπαϊκών 

Max 25 μονάδες

(1 μονάδα για κάθε μήνα)

Γ. Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή έργα ή δράσεις

Max 20 μονάδες

(1 μονάδα για κάθε επιπλέον μήνα)

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ

Max 30 μονάδες

Δ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα αναζήτησης οργάνωσης και παρουσίασης δεδομένων για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα επικοινωνίας για την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων των υπηρεσιών

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμημένων προσόντων

100 μονάδες

Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: Π5.1. Δικτυακός τόπος υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι., Γραφείου Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ) και Π5.3.Αναφορά δράσεων δημοσιότητας ενημέρωσης και δικτύωσης και των αποτελεσμάτων αυτών.

e-max.it: your social media marketing partner