Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33024/2022
23-06-2022
08-07-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση τις Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση μεθόδων εκχύλισης οργανικών ενώσεων από φυτικό υπόστρωμα.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων ποσοτικοποίησης οργανικών ενώσεων σε φυτικό και υδατικό υπόστρωμα με χρήση χρωματογραφίας (LC-GC) συζευγμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου (MS/MS) και χρόνου πτήσης (QTOF).

ON/OFF - 5 μονάδες ανά μήνα, μέγιστο 60 μονάδες

Γνώση Χρήσης Η/Υ (word, excel, internet)

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με ερευνητικό έργο όπου γίνεται χρήση αναλυτικών τεχνικών χημείας

ON/OFF – 5 μονάδες ανά δημοσίευση, μέγιστο 30 μονάδες

 

 

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner