Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32986/2022
23-06-2022
08-07-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(REQUIRED QUALIFICATIONS)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

 

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία σε εκχύλιση φυτών και φυτοχημική ανάλυση δευτερογενών μεταβολιτών ανώτερων φυτών.

ON/OFF - 5 μονάδες ανά μήνα, μέγιστο 60 μονάδες

Αποδεδειγμένη γνώση αναλυτικών τεχνικών (προϋπηρεσία, σεμινάρια κτλ.)

ON/OFF

Γνώση Χρήσης Η/Υ (word, excel, internet)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Καλή γνώση επιπλέον Γλώσσας εκτός Αγγλικών

10 μονάδες ανά γλώσσα

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner