Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32945/2022
22-06-2022
07-07-2022
ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
IN-MEMORY SPATIAL ANALYTICS MADE SCALABLE (MESA)
83126

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή συναφούς Τμήματος. Απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος.

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 4 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες)

Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων και συστημάτων διαχείρισης χωρικών δεδομένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα).

(αριθμός μηνών ) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

Εμπειρία στην συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων ή άρθρων.

(αριθμός άρθρων) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα).

(αριθμός μηνών ) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Design, development and evaluation of prefix-based spatial indices. Partitioning and indexing schemes for specific data types and exploiting parallelism. Integration of developed components to a system and performance/scalability tests. (Mέρος των παραδοτέων 2.1, 3.1, 4.1 και 4.2).

e-max.it: your social media marketing partner