Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32913/2022
22-06-2022
07-07-2022
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ LPPR ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ LPA ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ (AXONALPA)
83121

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών  ειδικότητας Επιστημών Υγείας (Βιολογίας, Ιατρικής κλπ) ή Χημείας ή Βιοχημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (ή Ενιαίος και αδιάσπαστος κύκλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου τύπου Integrated Master)

ON/OFF

Μία τουλάχιστον ερευνητική δημοσίευση στο πεδίο της σηματοδότησης

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας διδακτορικής διατριβής με τη θέση

0-20 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

10 μονάδες

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία όπως συνάγεται από συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα ή/και γνώση σχετικών τεχνικών (εμπειρία με τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας. βασικές τεχνικές μελέτης κινασών/φωσφατασών in vitro και σε κύτταρα, τεχνικές παροδικής διαμόλυνσης, έκφραση και απομόνωση πρωτεϊνών με χρωματογραφία συγγένειας)

0-20 μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των προσόντων

  • ΠΕ4 – LPA treatments of cell lines expressing LPPR3 variants.
e-max.it: your social media marketing partner