Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32724/2022
21-06-2022
06-07-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Linux με γλώσσα προγραμματισμού C++

Μήνες εμπειρίας Χ 2 μονάδες

(μέγιστη Βαθμολογία: 20 μονάδες)

Εμπειρία στη ανάλυση απαιτήσεων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού

Μήνες εμπειρίας Χ 2 μονάδες

(μέγιστη Βαθμολογία: 20 μονάδες)

Ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end) για διαδικτυακές εφαρμογές με αρχιτεκτονική REST βασισμένες στα πρωτόκολλα XML και JSON (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

Μήνες εμπειρίας Χ 2 μονάδες

(μέγιστη Βαθμολογία: 20 μονάδες)

Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες εμπειρίας Χ 2 μονάδες

(μέγιστη Βαθμολογία: 40 μονάδες)

Αξιολόγηση λειτουργικότητας του τελικού συστήματος στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π5.1: Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση.

e-max.it: your social media marketing partner