Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32128/2022
17-06-2022
04-07-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ (ΠΕ) ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με Unity, Vuforia, C/C++,

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών 

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

Ναι: 20 μόρια

Όχι: 0 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

 γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ανάλυση απαιτήσεων, καθορισμός χαρακτηριστικών εικονικού περιβάλλοντος, σχεδιασμός, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, παρουσίαση των εφαρμογών και του περιβάλλοντος στους εταίρους και το ευρύ κοινό (WP4).

e-max.it: your social media marketing partner